A hatóság piacfelügyeleti tevékenységéről

A piacfelügyelet célja, hogy a forgalomba szánt vagy forgalmazott termékek megfeleljenek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ne jelentsenek veszélyt a személyek életére, egészségére, biztonságára, a környezetre, valamint más közérdekre.

A piacfelügyelet célja továbbá annak biztosítása, hogy a termékek megfeleljenek a vonatkozó európai uniós aktusokban és a hazai jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezzel elősegítse a jogszabályok követelményeit kielégítő termékek szabad áramlását. Az előírt követelmények érvényesülését a piacfelügyeleti hatóságok ellenőrzik, akik rendelkeznek a tevékenységük ellátásához szükséges jogosultságokkal.

A piacfelügyeleti hatóságok feladat- és hatáskörüket függetlenül, pártatlanul és elfogulatlanul, a jóhiszemüség és a tisztesség elvének figyelembevételével végzik, eljárásuk során együttmüködnek a gazdasági szereplőkkel, intézkedéseik hatékonyak, arányosak és kellően visszatartó erejüek.

A piacfelügyeleti hatóságok jogosultak bármely termék biztonságosságát, megfelelőségét, illetve dokumentációját ellenőrizni, továbbá jogosultak laboratóriumi vizsgálat céljából mintát venni, az érintett gazdasági szereplő székhelyére, telephelyére belépni, illetve a szükséges információkat és dokumentációkat a gazdasági szereplőktől bekérni, illetőleg a gazdasági szereplőket nyilatkozattételre felhívni. A súlyos veszélyt jelentő terméket a piacfelügyeleti hatóságok lefoglalhatják, megsemmisíthetik, illetve elrendelhetik azok forgalomból történő kivonását és/vagy visszahívását.

Magyarországon elsődlegesen a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság felelős a piacfelügyeleti tevékenység ellátásáért, amelynek keretében a Hatóság a területi fogyasztóvédelmi felügyelőségekkel együtt ellenőrzi a fogyasztási cikkek biztonságosságát és megfelelőségét.

A hatóság piacfelügyeleti tevékenysége az alábbiakra terjed ki:

– a termékek és szolgáltatások biztonságának ellenőrzése;

– a vegyipari termékek minőségének ellenőrzése;

– laboratóriumi vizsgálatok végzése az NFH két akkreditált laboratóriumában;

– a RAPEX rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása, mint nemzeti kapcsolattartó pont;

– a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer müködtetése.

Amennyiben a hatóság megállapítja a vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértését, akkor:

– előírhatja, hogy a gazdasági szereplő hagyjon fel a jogsértéssel;

– megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását;

– kötelezheti a gazdasági szereplőt a hiányosságok megszüntetésére;

– megtilthatja vagy feltételhez kötheti a termék forgalmazását;

– elrendelheti a fogyasztók életére, egészségére és biztonságára veszélyt jelentő termék forgalomból történő kivonását, adott esetben megsemmisítését, valamint

– bírságot szabhat ki.

Forrás: az NFH megyei honlapja


Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos cikkeink