Civil szervezetek érdekérvényesítése

A társadalmi változás feltétele az összefogás. Fel kell végre ismerni, hogy a közös célokért csak egységes fellépéssel lehet eredményesen dolgozni. Ennek az egységnek az önös érdekből és az apró, mindenkire kiterjedő egyezségekből kell táplálkoznia. Nehéz túllépniük a civil szervezeteknek az alapvető szükségleteken, és távlatokban gondolkodni abban az esetben, ha alapjaikban érzik magukat veszélyeztetve, mert a müködésüket is alig képesek finanszírozni. Fontos, hogy a településen müködő civil szervezetek összefogjanak, és közösen lépjenek fel a települést érintő ügyek, célok érdekében. Ennek egyik kiemelkedő eleme a kommunikáció. Olyan kommunikációs stílus meghonosítása a cél, amely gyakorlata mellett az erők nem egymást oltják ki, hanem egyirányba mutatva, segítik a települések döntéshozatalában szerepet vállalókat a szükséges érdemi lépések megtételében.

Bátran jelentkezzünk olyan képzésekre, ahol erről is szó van. Másik kiemelkedő elem a média, a nyilvánosság. Erre ma már sokféle lehetőség van. Pl.: szórólapok készítése, helyi újságban való megjelenés, TV, rádió. Jelenjünk meg a fontosabb helyi eseményeken, ahol számot tu-dunk adni tevékenységünkről, megvalósult céljainkról


Szociális alapszolgáltatások:

  • falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

  • étkeztetés

  • házi segítségnyújtás

  • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

  • támogató szolgáltatás

  • nappali ellátás


Az alapszolgáltatás olyan segítségnyújtás, amit a települési önkormányzat nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben. A szociális rászorultságot a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás esetében vizsgálják.


Étkeztetés: napi egyszeri meleg étel biztosítása. A jogosultság feltételeit az önkormányzat rendeletben határozza meg.

Házi segítségnyújtás: alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése, önálló életvitel fenntartásában, a lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való

közremüködés.


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: saját otthonukban élő, egészségi állapotuk, és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személy részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Nappali ellátás: önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra.

Szakosított ellátási formák:

Ha az életkoruk, egészségügyi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az alapszolgáltatás keretében nem lehet gondoskodni, akkor állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.


  1. - ápolást, gondozást nyújtó intézmények

  2. - átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekMéltányossági nyugdíjemelés

Mindenütt a nyugdíjfolyósítási igazgatási szerv vezetője engedélyezhet úgynevezett különös méltánylást érdemlő körülmények megléte esetén kivételes nyugdíjemelést. A kivételes nyugellátás emelés engedélyezéséről, illetve a kérelem elutasításáról határozatban kell intézkedni, ez ellen nincs jogorvoslati lehetőség. Lényeges, hogy aki még nem érte el az öregségi nyugdíjkorhatárt, nem kaphat emelést.

Ki részesülhet méltányossági nyugdíjemelésben?

Méltányossági nyugdíjemelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek, akinek nyugellátásának és rendszeres pénzellátásának együttes havi összege nem haladja meg a 65.000 forintot.

Ki részesülhet egyszeri segélyben?

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg.

  • a 65.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él

  • a 75.000 forintot, ha egyedül él

Az egyszeri segélyt kérelmező személynek a kérelmében nyilatkoznia kell a havi jövedelméről is.

A nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálati egységénél szerezhető be, illetőleg letölthető az ONYF honlapjáról www.onyf.hu


Mit értünk betegjogok alatt?
Vissza a főoldalra